Algemene voorwaarden

 1. De hond kan tussen 07:00 en 09:00 uur worden gebracht en tussen 16:00 en 18:00 uur worden opgehaald op de manpadslaan 12A te Heemstede. Gedurende de dag zal uw hond verblijven in de speciaal ingerichte woonkamers voor de honden en gaan meerdere keren per dag spelen op ons speelveld. Eet uw hond nog tussendoor, dan graag zelf afgepast eten mee geven. De Roedel Express werkt niet in het weekend en op officiële feestdagen.
 2. De Roedel Express zich het recht voor om de Hondencreche tijdelijk op non-actief te stellen i.v.m. vakantie en scholing. Dit zal minimaal 2 weken van te voren worden gemeld aan de contractpartij. De Roedel Express zijn alle officiele feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw gesloten.
 3. Het tarief voor het opvangen bedraagt per hond per keer € 22,-
  Wij werken met een onlineplanning systeem DOGGYDOGGY, na aanmelding bij De Roedel Express krijgt u een eigen account waarna u kunt inloggen. Afmelden dient u 24 uur voor de opvang dag te doen. Ook het aanmelden dient u 24 uur voor de opvangdag te doen. De Roedel Express behoudt zich het recht haar prijzen te wijzigen. Indien De Roedel Express tot prijswijziging overgaat, zal zij de contractpartij uiterlijk twee weken van te voren van de wijziging in kennis stellen. Het staat de contractpartij dan vrij binnen 2 weken na genoemde mededeling de overeenkomst met De Roedel Express te beëindigen. Beëindigt de contractpartij de overeenkomst niet binnen deze termijn, dan is zij aan de prijswijziging verbonden.
 4. Een betaling dient betaald te worden d.m.v. de factuur die wij per mail versturen, die u met een betaallink met iDeal dient te betalen.
 5. De Roedel Express zal alleen honden opvangen als die over geldige inentingspapieren beschikken. De contractpartij zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktailinenting krijgt, wij adviseren ook de kennelhoest inenting te geven.
 6. Wijzigingen m.b.t. de dag waarop de hond zal worden opgevangen dienen 1 dag voordat de hond zal worden gebracht voor 08:30 uur door de contractpartij of eigenaar van de hond aan De Roedel Express te worden gemeld, d.m.v. het online planning systeem. Afmelden van de hond kan tot 08:30 uur, 1 dag voordat de hond mee zal worden opgevangen, hetzelfde geldt wanneer de hond ziek gemeld wordt. Vindt de melding niet 1 dag van te voren voor 08:30 uur plaats dan, wordt de opvang alsnog in rekening gebracht. Kan de hond buiten de schuld van De Roedel Express door welke reden dan ook op de bewuste dag niet worden gebracht, dan zullen de opvangkosten voor die dag aan de contractpartij in rekening worden gebracht.
 7. Is de hond loops, dan kan de hond niet worden opgevangen voor een periode van 3 á 4 weken.
 8. De Roedel Express vangt alleen honden op van de contractpartij, die naar beider oordeel (contractant en De Roedel Express), sociaal weet te gedragen naar andere honden. Wij nemen ook ongecastreerde reuen aan, mits hun gedrag dit toelaat. Mocht de reu bepaald gedrag tonen en minder sociaal zijn naar soort genoten, dient de contractpartij een castratie te overwegen. Anders dient De Roedel Express de hond niet meer op te vangen op de hondencreche.
 9. De Roedel Express zal de hond niet opvangen als, op het moment dat de hond wordt gebracht, blijkt dat de gezondheid van de hond, naar oordeel van De Roedel Express dit niet toelaat. (denk aan bv. Virussen en/ of bacteriële aandoeningen). Dit om de gezondheid voor alle honden veilig te stellen. De opvangkosten zullen in dat geval voor rekening van de eigenaar van de hond zijn.
 10. De Roedel Express is nimmer aansprakelijk voor de schade die de hond toebrengt aan zaken en/ of derden door gedragingen van de hond. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor deze schade.
 11. De Roedel Express zal zich ervoor inspannen dat uw hond geen letsel wordt toegebracht. Indien noodzakelijk zal eerste hulp worden toegepast of zal De Roedel Express uw hond naar de dierenarts brengen. De kosten die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van de contractpartij.
 12. Indien de gezondheidstoestand van de hond een belangrijke medische ingreep noodzakelijk maakt, zal De Roedel Express eerst telefonisch met de eigenaar van de hond in contact treden voor toestemming, tenzij naar oordeel van de betrokken medicus toestemming niet kan worden afgewacht. In dat geval zal De Roedel Express zich conformeren aan het medisch oordeel van de behandelend medicus.
 13. De overeenkomst kan onder de volgende voorwaarden worden ontbonden:
  ~ Indien de hond (van de contractspartij), al dan niet naar oordeel van De Roedel Express, niet (meer) sociaal is naar andere honden.
  ~ Indien naar oordeel van De Roedel Express de hond de werkzaamheden van De Roedel Express bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Daarvan is sprake indien de hond (steeds) probeert uit te breken, ongehoorzaam is, de hond een gevaar vormt voor de saamhorigheid van de groep, vanwege gezondheidsredenen of wanneer de hond ongeschikt is om door De Roedel Express te worden opgevangen; zulks na oordeel van De Roedel Express.
  ~ De Roedel Express behoudt zich het recht om te alle tijde uw hond te weigeren en/ of de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Roedel Express zal een opzegtermijn van, Eén maand in acht nemen, mits de omstandigheden dit toelaten. De contractspartij zal een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen.
  Retourbetaling vindt niet plaats, indien de eigenaar van de hond het contract beëindigt.
 14. Indien de hond uitbreekt dan wel onvindbaar blijkt te zijn, zal De Roedel Express naar de hond zoeken en vervolgens de dierenambulance en de eigenaar inschakelen. De dierenambulance neemt dan de taak om naar de hond te zoeken van De Roedel Express over. De Roedel Express is in geen geval aansprakelijk voor de schade die de hond oploopt of veroorzaakt in de periode waarin de hond is weggelopen.
 15. Alle kosten, zowel gerechtelijke, welke De Roedel Express moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor de rekening van de Eigenaar van de hond.
 16. Eigenaar van de hond verklaart wettelijk te zijn verzekerd voor haar particuliere aansprakelijkheid voor schade die door toedoen van een hond aan zaken en/ of derden is toegebracht.
 17. Eigenaar van de hond geeft De Roedel Express toestemming om de aangemelde hond los (onaangelijnd) te laten lopen op een van onze speelvelden.
 18. Op deze algemene voorwaarden/overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze overeenkomst voort vloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter in Haarlem.
 19. Uw gegevens worden met zorg behandeld en niet aan derden verstrekt! Door het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u aan akkoord te zijn met en op de hoogte te zijn van het Privacy Reglement en de algemene voorwaarden van De Roedel Express.